1

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

  

ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
     

 น.ท.กฤตยา  สังขพิชัย

(๑๐ ธ.ค.๐๖ - ๑๓ ก.ย.๑๓)

 น.ท.นิคม   สิงหสุด

( ๒๓ ก.ย.๑๓- ๙ ส.ค.๑๖)

น.อ.มลฑล   เสนานาญ

(๙ ส.ค.๑๖ - ๗ ธ.ค.๑๙)

     

น.อ.สุเทพ   ศรีดามา

(๑ ต.ค.๒๐ - ๓๐ ต.ค.๒๓)

 น.อ.สมบัติ   บุญลัน

(๑ ต.ค.๒๓ - ๒๔ มิ.ย.๒๕)

น.อ.เฉลิม   สุจริต

(๒๕ มิ.ย.๒๕ - ๓๐ ก.ย.๒๗)

     

น.อ.ไพบูลย์   ธารีเกษ

(๑ ต.ค.๒๖ - ๓๐ ก.ย.๒๗)

น.อ.สมองค์    สมิตะมาน

(๑ ต.ค.๒๗ - ๓๐ ก.ย.๒๘)

น.อ.บุญเสริญ   กีรติพล

(๑ ต.ค.๒๘ - ๓๐ ก.ย.๓๐)

     

  น.อ.เลิศ   กฤษณเกษกุล

(๑ ต.ค.๓๐ - ๓๐ ก.ย.๓๑)

น.อ.ธานินทร์   กลิ่นศรีสุข

(๑ ต.ค.๓๑ - ๓๐ ก.ย.๓๓)

น.อ.สมบูรณ์   จ่าภา

(๑ ต.ค.๓๓ - ๓๐ ก.ย.๓๕)

     

น.อ.สุรัตน์   สุวรรณประเสริฐ

(๑ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๗)

น.อ.มนตรี   ธำรงศิลป์

(๑ ต.ค.๓๗ - ๓๐ ก.ย.๓๙)

น.อ.วินัย   ดุสรักษ์

(๑ ต.ค.๓๗ - ๓๐ ก.ย.๔๓)

     

น.อ.ชลิตเดช   สุดมะโนกุล

(๑ เม.ย.๕๒ -  ๓๐ ก.ย.๕๕)

น.อ.เขตร   มงคลครุฑ

(๑ ต.ค.๔๔ - ๓๐ก.ย.๔๗)

น.อ.พีรยุทธ   แก้วไสย

(๑ ตุ.ค.๔๗ - ๓๐ ก.ย.๔๙)

     

น.อ.สุรจิต   สุวรรณทัด

(๑ ต.ค.๔๗ - ๓๐ ก.ย.๕๑)

น.อ.ภักดี   รักญาติ

(๑ ตุ.ค.๕๑ - ๓๑ มี.ค.๕๒)

พล.อ.ต.ชลิตเดช   สุดมะโนกุล

(๑ เม.ย.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๕)

     

พล.อ.ต.สุชิน   วรรณโรจน์

(๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖)

พล.อ.ต.จิรวัฒน์  มูลศาสตร์

 (๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗)

พล.อ.ต.ชัยยะ  อุปริรัตน์

(๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘) 

     
somchai editsize  manus  FirstCommanderInTable

พล.อ.ต.สมชาย  พงศ์พระธานี

(๑ ต.ค.๕๘ - ๓๑ มี.ค.๖๐)

พล.อ.ต.มนัส  ฤทธิรงค์

(๑ เม.ย.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑)

พล.อ.ต.ศรัณย์  สมคะเณ

(๑ ต.ค.๖๑ - ปัจจุบัน)