กองสนับสนุนการฝึกภาคพื้น

  

5 1

5 1

          กองสนับสนุนการฝึกภาคพื้น  มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร การสรรพาวุธ การช่างโยธา การขนส่ง การพัสดุ การพลาธิการ  การบริการสนามฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี และเครื่องช่วยฝึก มีหัวหน้ากองสนับสนุนการฝึกภาคพื้นเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 กิจกรรม กสพ.ศทย.อย.

 

 

  • งานพัฒนาพื้นที่