กองการศึกษา

 

 

4 2

4 1

       กองการศึกษา  มีหน้าที่  ควบคุม กำกับ และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของสายวิทยาการอากาศโยธิน มีหัวหน้ากองการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 กิจกรรม กกศ.ศทย.อย.