กองฝึกกำลังสำรอง

 

 3 2

3 1

          กองฝึกกำลังสำรอง  มีหน้าที่  ควบคุม กำกับดูแล ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับ การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ    มีหัวหน้ากองฝึกกำลังสำรอง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 กิจกรรม กฝร.ศทย.อย.