กองวิทยาการ

 

tossakorn

tossakorn2

          กองวิทยาการ  มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของเหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ ได้แก่ การจัดทำการพัฒนาตำราและแบบฝึก การวิเคราะห์และประเมินผลรวมทั้งเสนอแนะหลักสูตรกำหนดแนวการฝึกศึกษาวิชาของเหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์   มีผู้อำนวยการกองวิทยาการ  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 กิจกรรม กวก.ศทย.อย.