กองบังคับการ

         

          กองบังคับการ  มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายอำนวยการ การกำลังพล การยุทธการและการข่าว การส่งกำลังบำรุง การธุรการ การสารบรรณ การนิรภัยภาคพื้น  การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร