โครงสร้าง

2

 

 

            กองบังคับการ  มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายอำนวยการ การกำลังพล การยุทธการและการข่าว การส่งกำลังบำรุง การธุรการ การสารบรรณ การนิรภัยภาคพื้น  การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  

            กองวิทยาการ  มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของเหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ ได้แก่ การจัดทำการพัฒนาตำราและแบบฝึก การวิเคราะห์และประเมินผลรวมทั้งเสนอแนะหลักสูตรกำหนดแนวการฝึกศึกษาวิชาของเหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์  มีผู้อำนวยการกองวิทยาการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

  tossakorn

tossakorn2 

 

            กองฝึกทหารอากาศโยธิน  มีหน้าที่  เตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาอบรมข้าราชการและทหารกองประจำการ ในสายวิทยาการของเหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์  ตามหลักสูตรและโครงการศึกษาที่กำหนด มีผู้อำนวยการกองฝึกทหารอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 sakchai

 sakchai2

 

            กองฝึกกำลังสำรอง  มีหน้าที่  ควบคุม กำกับดูแล ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ มีหัวหน้ากองฝึกกำลังสำรอง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 3 2

3 1

 

            กองการศึกษา  มีหน้าที่  ควบคุม กำกับ และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาในด้านวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของสายวิทยาการอากาศโยธิน มีหัวหน้ากองการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

4 2

4 1

 

            กองสนับสนุนการฝึกภาคพื้น  มีหน้าที่  ดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร การสรรพาวุธ การช่างโยธา การขนส่ง การพัสดุ การพลาธิการ  การบริการสนามฝึกภาคพื้นทางยุทธวิธี และเครื่องช่วยฝึก มีหัวหน้ากองสนับสนุนการฝึกภาคพื้นเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

5 1

5 1